O metodě

Více o metodě

Náš institut má v České republice s mnoha různými technikami seberegulačního tréninku mozku již 22 let zkušeností. S užitečností a efektivitou Neurofeedbacku tak jsme dobře seznámeni. Konkrétně ILF Neurofeedback lze označit v této oblasti za revoluci.

Proč tomu tak je?

Především se jedná o kombinaci 35 let klinických zkušeností a empirického výzkumu manželů Othmerových, hlavních průkopníků metody na světě, a špičkového technického vybavení. Tato kombinace umožňuje pracovat s mozkem tak, jako žádná z technik Neurofeedbacku v minulosti.

V jakých oblastech je metoda převratná?

Vzhledem k tomu, že mozek je centrální řídící orgán organismu, lze tréninkem ovlivnit velmi široké spektrum funkcí člověka. Jako příklad vám představíme tři ústřední oblasti indikací.

Následky traumatu

Hlavní efekt ILF působí v mozkové síti, která se aktivuje při pasivním denním sněním, relaxaci, odpočinku – tzv. default mode network. Tuto část mozku trauma obvykle silně narušuje. Prvotní trauma často proběhne již v prvních 3 letech života, kdy jsme nejzranitelnější, a dnešní psychatrie se stále více shoduje, že traumatické zážitky v raném věku jsou nejčastější a nejsilnější příčinou dalších následných obtíží, jako jsou úzkosti, deprese, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, poruchy citové vazby atd.

ILF Neurofeedback je z naší zkušenosti unikátní v rychlosti a síle, s jakou dokáže podpořit změnu v této oblasti. Mnohé symptomy, které klienty po traumatu tíží, jako je pocit ohrožení, agresivita, problémy s důvěrou ve vztazích, narušený spánek a podobně se často výrazně zlepší již po 15 až 20 jednotlivých sezeních, což znamená obvykle 2 až 3 měsíce času. Zde ovšem záleží i na tom, jak komplexní obtíže klienta jsou. Změny jsou obvykle výrazné, silně citelné a trvalé. Následná úleva těchto klientů je přímo hmatatelná a život proměnující. Život přestává být bojem o přežití a stává se příležitostí k větší radosti, hravosti a konečně k možnosti plnění si svých životních snů.

využití: psychoterapie, psychiatrie, poradenství, speciální pedagogika, sociální práce, osobnostní rozvoj

Vývojové poruchy

ILF tréninkem jsme schopni přímo oslovit struktury mozku, které souvisí s raným vývojem dítěte. Pokud je raný vývoj něčím nevhodně narušen – což může být způsobeno například průběhem těhotenství či porodu, nemocí, genetickou zátěží, úrazy a dalšími vlivy – vznikají obtíže se základními funkcemi, které člověk potřebuje k tomu, aby tělesně, duševně či společensky harmonicky fungoval. Patří sem například různé poruchy vývoje řeči, motoriky, senzorického vnímání, emočního vnímání a exprese, kognitivní poruchy a podobně.

Pomocí ILF Neurofeedbacku dokážeme dokonce i zpětně působit na obnovení narušeného vývoje a zmírnění nebo i odstranění symptomů, které z něho vycházejí. Obvykle se jedná o celý soubor obtíží, z nichž mnohé se začnou zlepšovat v jakémsi zrychleném filmu. Typicky je to vnejškově vidět na zlepšení vady řeči u těchto dětí, nebo i u dospělých. Dosavadní zkušenosti také opakovaně poukazují na nevídaně silný ozdravný efekt ILF specificky u klientů s poruchou autistického spektra.

využití: speciální pedagogika, ergoterapie, pediatrie, dětská psychologie, sociální práce

Poruchy funkce nervového systému

Do této kategorie obecně lze zařadit různorodé dysfunkce, které mohou naší nervovou soustavu postihnout. Příčinou mohou být úrazy, nemoci nebo genetická zátěž. Typickým příkladem jsou například migrény, motání hlavy, výkyvy nálad a energie, které souvisí s celkovou stabilitou systému. Najdeme zde chronické napětí nebo naopak ochabnutí svalů, problémy s hybností částí těla po nehodě, bolesti zad a šíje, hypersenzitivitu nervů. Spadal by sem i tradiční cíl Neurofeedbacku: poruchy pozornosti (ADHD) a poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie). Patří sem i problémy se správnou integrací smyslového vnímání, rovnováhou a koordinací, nervovým třesem.. možnosti aplikace v této oblasti jsou velmi široké a odvíjejí se od profesní specializace trenéra.

využití: medicína obecně, obzvláště neurologie, dále chiropraxe, fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogika